شماره جاری: دوره 6، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 1-161 

شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
جامعه المصطفی العالمیه (مجتمع آموزش عالی علوم انسانی اسلامی)

مدیر مسئول سردبیر دبیر اجرایی اعضای هیات تحریریه ویراستار صفحه آرا
دوره انتشار
دو فصلنامه